Cursus in wonderen amsterdam. transformatie 2019-01-12

Cursus in wonderen amsterdam Rating: 8,9/10 879 reviews

transformatie

cursus in wonderen amsterdam

Zelfs wordt Christus nog in verband gebracht met de Heilige Geest, maar dit heeft niets te maken met de inhoud van de Bijbelse begrippen, zoals hieronder nog verder zal worden toegelicht. Immers dat betekende, dat van God uit de weg weer vrij was gekomen, en dat de mens weer toegang had tot het heilige der heilige in de tempel, dus tot God Zelf. Het is raar dat een vermogen dat zo verzwakkend werkt, zo diep gekoesterd wordt …. Er is maar één Zoon van God en dat ben jij, verloren zoon. We zien bij punt 9 een voorbeeld van een beschrijving van een heerlijke werkelijkheid, die de Bijbel ook op het oog heeft.

Next

In Handen

cursus in wonderen amsterdam

Zij verlossen jou van een gevangenis waarin jij jezelf hebt opgesloten. Waar deze tekst op doelt, is dat jij liefde bent. Wat zich in jouw broeder bevindt, bevat nog steeds heel de schepping, al wat geschapen is en wat schept, wat geboren en nog ongeboren is, wat nog in het verschiet ligt en wat klaarblijkelijk voorbij is gegaan. Er zal op 12, 13 en 14 maart een evenement van Een Cursus In Wonderen plaatsvinden in Centrum De Roos in Amsterdam. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Tijdens deze workshop over het gezicht van de onschuld , verdiepen we ons in deze dynamiek van het ego en bespreken we wat zijn functie is in de wereld van illusies.


Next

Een Cursus in Wonderen

cursus in wonderen amsterdam

Deze groep is bedoeld als ondersteuning hierin, dmv uitleg, beantwoording van vragen, oefening en het delen van ervaringen. Als de schepping uitbreiding is, moet de Schepper Zichzelf uitgebreid hebben, en het is onmogelijk dat wat een deel van Hem is totaal anders is. En dat is niet gebeurd. Wie wil niet geheel vervuld zijn van vrede, begrip, vergeving, vertrouwen, eerlijkheid, tolerantie, vriendelijkheid, vreugd, vrijgevigheid, geduld en geloof? Om door te dringen tot een vermoeden van wie we werkelijk zijn, zullen we onder ogen moeten zien hoe ons ego dit saboteert. Commentaar: Dat Jezus niet voor de zonden van de mensheid zou zijn gestorven is lijnrecht in strijd met de Bijbelse boodschap, die zegt, dat Jezus het Lam Gods is, dat de zonde der wereld weggenomen heeft Joh.

Next

Een Cursus In Wonderen ECIW

cursus in wonderen amsterdam

Verder is de uitspraak niet juist, dat God ons niet hoeft te vergeven, omdat Hij ons niet veroordeeld heeft. Immers wij mogen God en Jezus leren kennen. De mens heeft een vrije wil gekregen, waarmee hij kan kiezen tussen: a God uit liefde gehoorzamen, of b God s liefde afwijzen. Zo laat de Bijbel geen ruimte voor bijvoorbeeld een alverzoeningsleer, die door de Course impliciet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Tegenover het beschuldigen van anderen is er het mechanisme om die ander ten behoeve van het eigenbelang gunstig te stemmen. Wie zou niet willen, dat ieder gelukkig zou zijn, en dat er vrede tussen mensen zou zijn? De Cursus heeft mij geleerd dat deze lichamelijke ziekte een symptoom was van een onjuiste keuze op een ander niveau: de keuze voor angst in plaats van liefde.

Next

een cursus in wonderen

cursus in wonderen amsterdam

F Hegel of Karl Marx, die ook met tegenstellingen werkten, is er in de tekst van de Cursus wel veel op-en-neer-geflits, maar het is toch statisch. En wát een gebeurtenis zal het zijn, want die zal je leven voor altijd veranderen. De vraag of het nog zin heeft een hongersnood met een girootje te helpen lenigen dan wel of militair-humanitaire interventie in enig slachthuis ter wereld gewenst kan zijn, is hier allang beantwoord. Dat is niet alleen een plaats, waar je woont, het is waar je je bevindt in je denkgeest. Het is ook in strijd met de indrukwekkende HebreeÎnbrief, waarin Jezus wordt beschreven als de Hogepriester tot in eeuwigheid, die de mensheid verlost heeft van de zondeschuld.

Next

ONDER DE INVLOED: de totalitaire verleiding van “Een Cursus in Wonderen”

cursus in wonderen amsterdam

Miller is zelf tot op zekere hoogte Course-adept, maar zijn boek is te kwalificeren als sophi­sticated journalism, al had het kritischer kunnen zijn. Maar blijkbaar zijn die zaken er niet. Hoe kunnen we tot de ervaring van liefde voor onszelf komen? En ik zal degene zien die ik verkies te zien. Om dat gevoel kwijt te raken, projecteert hij de schuld op de ander die men ziet als bedreiging , waardoor hij even verlichting ervaart. Wanneer je je bewust wordt Wie Je Echt Bent, zijn de blokkades voor liefde weg en stroomt het onder de meest verbijsterende omstandigheden vrijelijk door je heen. Angst en verdriet zijn je gasten en ze begeleiden en vergezellen je onderweg. Dat wil de hele wereld je wijsmaken.

Next

bewustzijnsverruiming voor studenten van een cursus in wonderen

cursus in wonderen amsterdam

Meer informatie en aanmelden Peter Winteraeken, tel: 0475-484833 06-80040175 Wat is Een cursus in wonderen? Wat heeft de Cursus te bieden? Natuurlijk, zo hoog mogelijk, tot de herkenning van jezelf in de expansie van je liefde, om te overwinnen, zodat de wereld verlost kan worden. Er is een bewustzijn in jou dat absoluut goddelijk is en dat niets met de wereld te maken heeft. Correctie, zo weet u boven­dien, is van de Heilige Geest en niet van u. De Course is al in diverse talen vertaald, en enkele andere vertalingen zijn in voorbereiding. Na de Inleiding kun je met beginnen. Daarbij blijkt soms het door elkaar heen lopen van opvattingen uit de Course zelf, en de interpretaties van de volgelingen, die soms strijdig zijn met de Course. Stap 1 is de erkenning, dat de schuld, dus het probleem, niet bij de ander ligt, maar bij jezelf T-28.

Next

In Handen

cursus in wonderen amsterdam

Maar relatief geïsoleerde intellectuelen, zij die leven in vriendelijkere enclaves van de samenle­ving, zij die iets beters zoeken dan de wereld van het dagelijkse nieuws, zij die in geestelijke krisis verkeren, zouden bij lezing van boeken als Een Cursus in Wonderen moeten zoeken naar wat tegengif. Dit nu is het eeuwige leven, zegt de Bijbel Joh. Alleen de van zondeschuld verloste en gerechtvaardigde mens, die Jezus wil volgen, kan de Heilige Geest ontvangen. Degenen, die in hoogmoed weigeren Gods liefdevolle genade te accepteren, zullen terechtkomen in een afschuwelijke situatie van wroeging, eenzaamheid, honger en pijn. Alle dingen die je buiten je hebt samengesteld in je projecties om deze valse identiteit in stand te houden, Lucifer, zijn niet waar. Denk aan de werking van contrast.

Next

Een Cursus in Wonderen, workshops

cursus in wonderen amsterdam

De zondeval had ook zijn misvormende uitwerking op de schepping. De Duitse Geistesgeschichte, biologie, geloof, bijge­loof, Christus, de anti-christ: we komen toch in de buurt van een verklaring: misschien zit de geheime kracht van de Cursus in de totalitaire verleiding. In feite zal het worden uitgevoerd door mijn broeders met mijn hulp. Ik kan niet anders dan mensen waarschuwen voor de duivelse misleiding van de Course. Een plaats met een open hart en een open deur waar onvoorwaardelijke Liefde zich werkelijk maakt. We zullen in deze paragraaf nader ingaan op de vraag of de Jezus, die als de inspirator van de Course wordt genoemd, dezelfde is als de Jezus, zoals de Bijbel Hem doet kennen.

Next